MIMSz

Organizatorami Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych, zwanych dalej zawodami, są:

1) SP w Jadwisinie;

2) SP w Serocku;

3) SP w Woli Kiełpińskiej;

4) SP w Zegrzu.

2. Nadzór nad zawodami prowadzi Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe, zwany dalej SIS

3. Organizacja Zawodów odbywa się we współpracy z następującymi podmiotami:

1) Szkolnym Związkiem Sportowym Warszawy i Województwa Mazowieckiego;

2) powiatem legionowskim.

4. W ramach Zawodów biorą udział następujące podmioty:

1) SIS

2) Koordynator MIMSz,

3) Organizator, o którym mowa w ust. 1, poszczególnych zawodów gminnych, zwany dalej Organizatorem;

4) Sędziowie zawodów, zwani dalej Sędziami;

5) Nauczyciele (opiekunowie) drużyn.

 

Zadania podmiotów biorących udział w Zawodach

§ 3.

 

1. SIS

Do zadań SIS należy:

1) zabezpieczenie medyczne zawodów;

2) zapewnienie obsługi sędziowskiej zawodów;

3) dostarczenie dyplomów;

4) zakup pucharu dla zwycięskiej drużyny w poszczególnych zawodach;

5) zapewnienie transportu na zawody powiatowe lub międzypowiatowe;

6) sprawowanie nadzoru nad zawodami;

7) rezerwowanie hal i sal na czas trwania zawodów;

8) przygotowywanie, na wniosek i po konsultacji z Organizatorem, miejsca rozgrywek (Hala PZSP oraz boiska trawiaste) zgodnie z przepisami danej dyscypliny sportowej, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1.

wstecz

baner toplayer
sis