Główna treść strony Aktualności

Informacja nt. podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych dot. przychodni lekarskiej w Zegrzu.

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe informuje, że w dniu 8.01.2021r. podpisana została z wykonawcą robót budowlanych umowa w sprawie realizacji zadania związanego z przebudową i adaptacją lokalu Z/U/185 w budynku przy ul.Drewnowskiego 1 na cele utworzenia przychodni lekarskiej w Zegrzu. Z dniem 13 stycznia br. wykonawca przystąpi do realizacji robót. Termin ich wykonania określony został do dnia 8.04.2021r. Wykonawcą robót będzie firma Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Głowiński z m. Nowy Modlin (05-180) Pomiechówek. Roboty prowadzone będą z zachowaniem ustalonych z zarządcą nieruchomości warunków, niemniej jednak w przypadku wykonywania robót rozbiórkowych ścian wewnętrznych mogą wystąpić krótkotrwałe niedogodności powodowane przez hałas. Liczymy na wyrozumiałość właścicieli lokali mieszkalnych sąsiadujących z remontowanym lokalem.

Dotyczy wszczęcia postępowania na wykonanie robót budowlanych - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. informuje, że w dniu 26 listopada br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Przebudowa lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Zegrzu.

Wykonawcy mogą składać oferty do dnia 11 grudnia br. do godz. 11:30.

Zakładamy, że podpisanie umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przedmiotowego postępowania nastąpi do 10 stycznia 2021r. Wyłoniony wykonawca będzie miał 90 dni od dnia podpisania umowy na zrealizowanie całego zakresu robót i sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Zakres przebudowy lokalu to tak naprawdę jego gruntowny remont – od wymiany wszystkich instalacji (elektryczna, c.o., c.w.u, wodociągowa, kanalizacyjna), stolarki okiennej i  drzwiowej, posadzek - do całkowitej zmiany układu funkcjonalnego, montażu wentylacji mechanicznej oraz dostawy wyposażenia lokalu. W wyniku przebudowy  powstaną nowe pomieszczenia: gabinet zabiegowy /szczepień,  gabinet badań lekarskich / konsultacyjny, recepcja, poczekalnia, WC pacjentów/osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia techniczne: wiatrołap, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe,  WC personelu. Nowy układ funkcjonalny przedstawia poniższy rysunek. Ponadto na zewnątrz lokalu przebudowane zostaną dojścia, schody i wybudowane zostaną pochylnie, które umożliwią korzystanie z przychodni osobom niepełnosprawnym.

Ośrodek zdrowia na Osiedlu Zegrze

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podjęła działania na rzecz uruchomienia na Osiedlu Zegrze ośrodka zdrowia. Po uzyskaniu wstępnej zgody na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu, spółka SIS sp. z o.o. zleciła opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przedmiotowego lokalu i adaptację na potrzeby Ośrodek Zdrowia w Zegrzu, umożliwiającego zapewnienie mieszkańcom dostępu do lekarza pierwszego kontaktu. W dniu 6 maja br. podpisana została z firmą ART INDUSTRY Elżbieta Leszczyńska z siedzibą w miejscowości Michałów-Reginów na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla tego zadania. Prace projektowe przewidują budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie z istniejącej przestrzeni lokalu pomieszczeń: wiatrołapu, recepcji/poczekalni, gabinetu zabiegowego/szczepień, gabinetu badań lekarskich/gabinet konsultacyjny, WC dla personelu, WC dla pacjentów i osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia porządkowego. Remont lokalu obejmie wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych tynków na ścianach, nowych posadzek, sufitów i parapetów oraz wymianę instalacji wewnętrznych - wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, alarmowej, telefonicznej i internetowej. Dokumentacja projektowa obejmować będzie również aranżację pomieszczeń wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia, meble, przyrządy, itp.

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. zawarła z Agencją Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie umowę najmu lokalu użytkowego o nr ewid. Z/U/185 usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. płk. K. Drewnowskiego 1 w Zegrzu. Powierzchnia wynajmowanego lokalu to 72,64 m2. Celem najmu lokalu jest stworzenie na Osiedlu Ośrodka Zdrowia, umożliwiającego zapewnienie mieszkańcom dostępu do lekarza pierwszego kontaktu. W dniu 23 czerwca 2020 r. spisany został stosowny protokół zdawczo-odbiorczy, który daje spółce prawo do dysponowania lokalem. Przypominamy, iż na mocy wcześniejszych ustaleń z AMW  OR w Warszawie spółka zleciła opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji przedmiotowego lokalu na potrzeby obiektu służby zdrowia. Termin przekazania dokumentacji przez Wykonawcę upływa z dniem 6 lipca br. Po uzyskaniu wszelkich zgód, uzgodnień oraz pozwoleń Spółka przystąpi niezwłocznie do remontu lokalu.