Dział Inwestycyjny składa się z jednego samodzielnego stanowiska Inspektora ds. Inwestycji.

Do głównych zadań działu należy:

- dokonywanie analiz dotyczących potrzeb inwestycyjno-remontowych,

- opracowanie założeń do planu finansowego w zakresie inwestycji i remontów,

- opracowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów do

Zarządu Spółki,

- uczestnictwo w odbiorach technicznych i rozruchowych obiektów,

- koordynacja procesu budowlanego prowadzonych inwestycji, w tym:

1). dbałość o wypełnienie obowiązków nałożonych na inwestora, takich jak uzyskanie

wymaganych pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót budowlanych, pozwoleń na

użytkowanie i innych wymaganych przepisami prawa,

2). kontrola opracowywanej dokumentacji technicznej pod względem kompletności i

poprawności z punktu widzenia formalnego i technicznego,

3). udział w procedurze wyboru wykonawców prac projektowych i budowlanych oraz

osób pełniących nadzory, w tym przygotowywanie dokumentów niezbędnych do

przeprowadzenia tych procedur,

4). koordynacja i nadzór nad pracami projektowymi i budowlanymi realizowanych

inwestycji, w tym dbałość o terminową realizację zadań, realizację zgodną z

dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną,

5). udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach technicznych oraz sporządzanie

protokołów z tych czynności, współpraca z gestorami sieci zlokalizowanych w obrębie

prowadzonych inwestycji,

- nadzór oraz bieżąca kontrola wydatków poniesionych na realizowane inwestycje,

- nadzór nad inwestycjami w okresie gwarancyjnym,

- przygotowywanie materiałów wyjściowych i danych niezbędnych w celu pozyskania

środków zewnętrznych.

baner toplayer
sis