W skład działu wchodzi Kierownik lub koordynator oraz 5 stanowisk pracowników

gospodarczych. Do głównych zadań działu należy:

1) prowadzenie systematycznych przeglądów, bieżącej konserwacji, drobnych napraw

instalacji elektrycznej i hydraulicznej, a także urządzeń znajdujących się w zarządzie Spółki,

2) utrzymanie czystości i porządku w magazynach technicznych oraz konserwacja

i utrzymanie zieleni obiektów znajdujących się w zarządzie Spółki,

3) przygotowywanie do zawodów sportowych obiektów znajdujących się w zarządzie

Spółki,

4) utrzymanie w sprawności technicznej i bieżącej konserwacji powierzonych maszyn,

urządzeń i narzędzi, a w przypadku wykrycia usterek lub braków powiadomienie

przełożonego o konieczności dokonania naprawy.

baner toplayer
sis