Dział Administracyjno – Kadrowy – DAK.

W skład działu wchodzi Kierownik lub koordynator, 1 stanowisko referenta ds. kadrowo -

administracyjnych, 1 stanowisko portiera – magazyniera oraz 2 stanowiska sprzątaczek. Do

głównych zadań działu należy:

1) realizacja planu finansowego Spółki i przygotowanie sprawozdań w zakresie realizacji

przydzielonych środków finansowych oraz składanie wniosków do projektu planu

finansowego Spółki na rok następny, w tym przy współpracy z innymi działami Spółki

2) prowadzenie akt osobowych pracowników Spółki,

3) prowadzenie ksiąg materiałowych dla tzw. pozostałych środków będących

w użytkowaniu, opisywanie faktur przy zakupie tego typu materiałów i sprzętu,

4) ewidencjonowanie zakupu i zużycia środków i materiałów jednorazowego użytku,

5) uzgadnianie, co najmniej raz w roku ksiąg materiałowych przy współpracy z obsługą

księgową Spółki,

6) administrowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, będących w

zarządzaniu Spółki, administrowanie obiektami ośrodka oraz znajdującymi się w nich

urządzeniami, nadzór nad bieżącą konserwacją, przeglądami, remontami budynków, sprzętu i

urządzeń,

7) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, w rozumieniu

przepisów ustawy – Prawo budowlane,

8) realizacja zamówień publicznych na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień

publicznych poniżej kwoty 30.000 Euro,

9) obsługa Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

10) zapewnienie czystości obiektów będących w zarządzie Spółki,

11) opracowanie planu finansowego Spółki na podstawie przekazanych materiałów z

innych działów.